Všeobecné obchodní podmínky

ke smlouvě o nájmu

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Předmětné vozidlo může být užíváno pouze osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě.

2.2. Nájemce je povinen řádně pečovat o vozidlo ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování podmínek a doporučení stanovené pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat vozidlo. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a doklady od vozidla a je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za porušení smlouvy.

2.3. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je určeno, a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy. Dále je povinen vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ vozidla. Jde zejména o pravidelné servisní prohlídky vozidla na základě počtu najetých kilometrů a dodržování parametrů stanovených výrobcem týkajících se technického stavu vozidla, nahuštění pneumatik, nabíjení apod.
Nájemce má zakázáno: využívat funkci Track Mode, vypínat stabilizační systémy, nechávat klesnout stav nabití baterie vozu pod 20%, provádět neodborné nabíjení, mazat nebo přidávat uživatelské profily atd. V případě zjištění porušení nebo špatného zacházení má pronajímatel právo ukončit smlouvu předčasně bez náhrady nájemci, kauce v tomto případě propadá v plně výši.

2.4. Kouření je zakázáno ve všech vozidlech pronajímatele. Při porušení tohoto zákazu je pronajímatel oprávněn naúčtovat poplatek za speciální čištění vozu ve výši až 25.000 Kč.

2.5. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu vozidla za účelem zjištění, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli kdykoliv umožnit.

2.6. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, nájemce nesmí přenechat vozidlo jiné než ve smlouvě uvedené osobě, účastnit se s vozidlem motoristických závodů a soutěží, používat vozidlo za úplatu za účelem přepravy osob nebo majetku, užívat vozidlo k cestám do zemí, ve kterých je užívání vozidla touto smlouvou zakázáno (ledaže by byl dodatečně udělen souhlas pronajímatele), provádět na vozidle změny nebo úpravy a provozovat vozidlo mimo silnice. Nájemce dále nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Dále nájemce nesmí přenechat vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2.7. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez odkladu výskyt veškerých závad, které se během užívání na vozidle projeví, a vyžadují opravu. Nesplní-li nájemce bez zbytečného odkladu tuto povinnost, bude pronajímateli odpovídat za škodu, která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vznikla.

2.8. Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžné opravy a údržbu vozidla a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na vozidle umožnit, jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívání vozidla. V době takového omezení vozidla není nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele poskytnutí vozidla stejných nebo obdobných kvalit za účelem pokračování smluvního vztahu. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba opravy na vozidle vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu (buď v rozporu s obvyklým užíváním vozidla, nebo porušením povinností dle této smlouvy). V takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na opravu v plném rozsahu na nájemce, a dále odpovídá nájemce v plném rozsahu za škodu, která vznikla v důsledku takového nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla). V případě jakéhokoliv zjištěného poškození propadá kauce v plné výši.

2.9. Ujetá vzdálenost po území České republiky je dle konkrétního pronájmu, mimo Českou republiku si Pronajímatel účtuje 15 Kč za 1 kilometr.

· DOBA TRVÁNÍ NÁJMU, VÝŠE NÁJEMNÉHO A ZPŮSOB PLATBY

3.1. Doba trvání nájmu (uvedeno ve smlouvě o pronájmu)

3.1.1. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána dle čl. 3.1.2.

3.1.2. Čas předání a doba trvání nájmu vozidla dle této Smlouvy jsou sjednány takto:

Počátek nájmu - předání vozidla nájemci: (viz. smlouva 1 str.)

Ukončení nájmu - předání vozidla pronajímateli (viz. smlouva 1 str.)

3.1.3. Smlouvu lze prodloužit pouze dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky, které byly sjednány při uzavření smlouvy.

3.1.4. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla v ,,Protokolu o předání/převzetí vozidla", který je nedílnou součástí této smlouvy, případně může být nahrazen i doplněn fotodokumentací pronajímatele při předávání a při vrácení, s pořízenou fotodokumentací nájemce výslovně souhlasí.

3.1.5. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě této smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. O převzetí vozidla je vždy sepsán ,,Protokol o předání/převzetí vozidla". Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pronajímatelem určený pracovník, případně může být nahrazen i doplněn fotodokumentací pronajímatele při předávání a při vrácení, s pořízenou fotodokumentací nájemce výslovně souhlasí.

3.1.6. Nedojde-li k vrácení pronajímateli v době a na místě v této smlouvě sjednaném, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli náhradu škody odpovídající výši nájemného sjednaného v čl. 3.2.1. za dobu, po kterou nájemce vozidlo užíval po uplynutí doby nájmu.

3.1.7. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce uplynutím doby nájmu dle čl. 3.1.2. nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek a rozsahu krytí vyplývajících z povinného ručení a havarijního pojištění.

3.2. Nájemné a způsob platby

3.2.1. Nájemné je stanoveno na částku: (viz. smlouva 1 str.)

3.2.2. Způsob platby: hotově / převodem (podle vystavené faktury)

3.2.3. Nájemce je povinen pronajímateli zaplatit nájemné dle čl. 3.2.1. k okamžiku uzavření této smlouvy. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, uhradí nájemce tak, že částku odpovídající nájemnému za první měsíc nájmu uhradí k okamžiku uzavření této smlouvy, následně bude prováděna fakturace vždy po uplynutí kalendářního měsíce, přičemž splatnost faktury činí 5 dnů od jejího vystavení.

3.2.4. Ocitne-li se nájemce v prodlení s platbou nájemného, přísluší pronajímateli smluvní úrok ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.3 Kauce

3.3.1. Nájemce před převzetím vozidla uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši dle platného ceníku pronajímatele (dále jen ,,Kauce"), a to částku ve výši: 50.000,-Kč Kč - způsob úhrady: hotově/převodem

3.3.2. Kauce bude sloužit jako zajištění veškerých případných pohledávek pronajímatele za nájemcem vzniklých na základě či v souvislosti s touto smlouvou, a to zejména, nikoli výlučně:

a)na smluvních pokutách nájemce (viz. např. čl. 2.3. či čl. 4.3. této Smlouvy), a/nebo

b)na náhradě škody na vozidle (viz. čl. 5.1. až čl. 5.3. této smlouvy), a/nebo

c)na nájemném a smluvních úrocích (viz. čl. 3.2. až čl. 3.4. této smlouvy), a/nebo

d)na poplatcích a pokutách vzniklých ve vztahu k provozu vozidla nájemcem a/nebo

e)na dalších škodách způsobených nájemcem na majetku pronajímatele a/nebo

f)na nákladech vymáhání dlužných částek.

g)na spoluúčast při pojistné události ve výši 20% (min 20 000kč)
h) čištění, nabíjení, náhrady škod, chybějící vybavení, příslušenství, poškození atd.

3.3.3. Kauce bude nájemci vrácena v plné výši, pokud nájemce vrátí zpět pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě této smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a pronajímatel nebude evidovat žádné další pohledávky za nájemcem, včetně např. pohledávky na náhradu škody, která v době převzetí vozidla již vznikla, avšak nebyla dosud vyčíslena. Kauce propadá pronajímateli v případě jakéhokoliv porušení smlouvy nájemcem.

3.3.4. Každé vozidlo je vybaveno vyhledávacím a monitorovacím zařízením v případě jakékoliv manipulace se zařízením nebo jeho odpojení je bráno jako hrubé porušení smlouvy a jako snaha o odcizení vozidla, v tomto případě si pronajímatel ponechává kauci v plné výši.

IV. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn navíc účtovat nájemci náhradu ztráty na nájemném po dobu opravy vzniklé škody na předmětném vozidle a administrativní náklady s tím spojené.

4.2. Z titulu havarijního pojištěni a pojištění odpovědnosti nelze omezit odpovědnost nájemce pro případ, kdy k poškození, dopravní nehodě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení povinností dle této smlouvy (především uvedených v čl. 3,4 a 6) nebo obecně závazných právních předpisů, a to nezávisle na zavinění nájemce. V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodných událostí, posuzují se tato poškození z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť.

4.3. Škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladu, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce včetně administrativních nákladů s tím spojených.

4.4. Nájemce je plně odpovědný za všechny poplatky a pokuty nebo jiné důsledky porušení dopravních předpisů či zákonů v době nájemní smlouvy a zavazuje se je uhradit ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy byl k úhradě poplatku a pokut včetně administrativních nákladů pronajímatelem písemně vyzván. V případě, že je nájem vozidla sjednán na dobu delší než 1 měsíc a úhrada nájmu je tudíž sjednána formou měsíčních faktur, dává tímto nájemce výslovný souhlas k zahrnutí poplatků a pokut, jež nebyly uhrazeny nájemcem a to včetně administrativních nákladů, do vyúčtování příslušného měsíčního nájemného a přičtení výše odpovídající poplatku/poplatkům či pokutě/pokutám a s tím spojených nákladů k fakturované výši měsíčního nájemného dle čl. 3.3.1.

V. POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

5.1. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla, nebo jeho části se škodou vyšší než 100 000 Kč a dále v případě kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění nájemce) je nájemce vždy povinen v první řadě zavolat pronajímateli a tím ho informovat o nehodě, přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody a setrvat na místě nehody do příjezdu policie a sepsání protokolu. V ostatních případech musí být mezi účastníky nehody jednoznačně a písemně určen viník jinak nájemce odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.

5.2. V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen řádně a úplně vyplnit formulář ,,Záznam o dopravní nehodě", který obdrží spolu s doklady k předmětnému vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel - účastníků nehody, zaznamenat jejich RZ(SPZ) a uvést evidenční údaje oddělení policie, která případ vyšetřovala. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen toto zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy.

5.3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně každou škodní událost na předmětném vozidle, jakož i udat stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob. Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče patřící k vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit okamžité předání řádně vyplněného formuláře ,,Záznam o dopravní nehodě". Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovně součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události po případě v rámci soudního řízení.
Kauce v případě dopravní nehody / pojistné události způsobené nájemcem propadá v plné výši jako náhrada škody.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se smlouvy popř. způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nájemce neplatí řádně včas nájemné a nebo jakékoliv fakturované platby nebo pokud nájemce porušil smlouvu podstatným způsobem.

6.2. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel své povinnosti dle této smlouvy.

VII. Ostatní ustanovení

7.1. Nájemce souhlasí s elektronickým zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro interní účely pronajímatele. Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly využity případně poskytnuty tyto jeho osobní údaje třetí osobě. Nájemce je pro případ prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako odcizené policejním orgánům příp. podá žalobu u příslušného soudu s tím, že důsledky a veškeré náklady, které pro nájemce mohou z takové skutečnosti vyplynout, nese výlučně nájemce.

7.2. Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, na základě kterého přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky.

7.3. Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1950 občanského zákoníku, které udává, že při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to co bylo splatné dříve.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamyšleného záměru.

8.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu jejími účastníky. Tímto dnem jsou účastníci smlouvy svými projevy vůle vázáni.

V Praze dne: 15.11.2021